Majetek

Z Multimediaexpo.eu

Přejít na: navigace, hledání

Majetek (od "míti", přechodník "maje") je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní. Tento článek se týká účetního a administrativního třídění majetku. Právní vztah majitele a majetku se nazývá vlastnictví.

Druhy majetku

Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný majitel (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. Majetek tvoří fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný majitel volně nakládat.

Hmotný majetek se podle povahy dělí na:

 • nemovitý (latinsky immobilis, slovensky "nehnutelný"), svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory;
 • movitý (lat. mobilis), kam patří fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, zařízení nebo materiál.

Nehmotný majetek tvoří patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva).

Finanční majetek tvoří peníze, cenné papíry a podobná aktiva.

Účetní třídění majetku

 • Dlouhodobý majetek
  • Hmotný
  • Nehmotný
  • Finanční
 • Oběžný majetek
  • Zásoby
  • Pohledávky
  • Peněžní prostředky

Dlouhodobý hmotný majetek

Do dlouhodobého majetku patří například:

 • budovy a stavby
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (ovocné sady, vinice, chmelnice)
 • základní stádo a tažná zvířata (skot, prasata, ovce, tažní koně, dostihoví koně, kozy, husy))
 • samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Ocenění větší než 40 000,-, doba použitelnosti větší než 1 rok.

Dlouhodobý drobný hmotný majetek

 • jsou to pouze pozemky, umělecká díla a sbírky, hodnota tohoto majetku časem roste
 • ocenění je menší nebo rovno jak 40 000,-, doba použitelnosti je větší než 1 rok
 • stejně jako u nehmotného majetku si může podnikatel hranici pro ocenění stanovit sám

Dlouhodobý nehmotný majetek

Je to majetek nehmotné povahy a ocenění vyšší než 60 000,-, podle zákona o dani z příjmu, úč. jednotka si může cenu stanovit podle svého.

Dlouhodobý finanční majetek

Do této skupiny patří např. cenné papíry (akcie), které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje. Doba držení je delší než 1 rok.

Související články

Literatura

 • Z. Cardová, Majetek v daňové evidenci. Praha: ASPI 2009
 • Ottův slovník naučný, heslo Jmění. Sv. 13, str. 572-
 • Prudký - Lošťák, Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad změn. Olomouc: Anag 2009